CHYŇAVA DĚTEM z.s.

Malá Strana 155
Chyňava
26707
ICO : 04460057
739078526
chynavadetem@seznam.cz

Stanovy spolku

STANOVY

 

CHYŇAVA DĚTEM z.s.

 

 

Čl. 1 Název a sídlo

CHYŇAVA DĚTEM z.s. , (dále jen spolek) se sídlem Malá Strana 155, Chyňava 26707

je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č.89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Anglický ekvivalent spolku: Chyňava children

 

Čl. 2 Účel spolku

Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společných zájmů, kterými jsou volnočasové aktivity pro rodiče a děti, organizace přednášek, seminářů, bazarů, příměstských táborů, kulturních a sportovních akcí.

 

Čl. 3 Cíle spolku a formy činnosti

a) Umožnit vzájemná setkávání obohacující a rozvíjející jak děti, tak i dospělé.

b) Posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů, úlohy rodičů.

c) Obohatit děti o nové vztahy, zkušenosti, nové kamarády.

d) Volnočasové aktivity dětí a mládeže.

e) Pořádání zájmových kroužků pro děti, pořádání akcí za účasti veřejnosti

f) Pořádání kulturních akcí a udržování lidových tradic.

g) Zajišťování sportovních akcí a účast na nich.

h) Spolupráce s orgány státní správy a samosprávy při jednání o zlepšení podmínek v obci pro rodiče s dětmi.

ch) Spolupráce se státními i nestátními organizacemi.

i) Lektorská a vzdělávací činnost.

j) Organizování společných výletů, pobytových akcí.

k) Organizace příměstských táborů.

 

Čl. 4 Členství ve spolku

1. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let. Členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky členskou schůzí spolku, která o jeho přijetí rozhoduje na svém nejbližším zasedání. Přihláška musí obsahovat: jméno a přijmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, telefon, e-mail, datum a podpis

 

2. Člen spolku má právo:

a) Účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním.

b) Účastnit se veškeré činnosti spolu, volit radu spolku a být volen do těchto orgánů

c) Předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku, podílet se na praktické činnosti spolku.

 

 

 

3. Člen spolku má povinnost:

a) Dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku.

b) Aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c) Aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce.

 

4. Členství ve spolku zaniká:

a) Doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi.

b) Úmrtím člena.

c) Zánikem spolku.

d) Nezaplacením členského příspěvku

e) Vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že se člen třikrát bez omluvy nezúčastní zasedání členské schůze nebo opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánu spolku porušuje tyto stanovy, případně z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 

Seznam členů spolku je veřejný a je přístupný na stránkách spolku. Zápis a výmazy v tomto seznamu provádí předseda při vzniku a zániku členství a dále při jakékoliv změně podstatných údajů.

Veškeré vypořádání vůči členovi, kterému zaniklo členství, proběhne do tří měsíců od potvrzeného ukončení členství.

 

Spolek má sjednáno pojištění odpovědnosti právnické osoby.

Pojištění zahrnuje újmu vzniklou jiné osobě při ublížení na zdraví a usmrcení, škodu vzniklou jiné osobě poškozením, zničením či pohřešováním věci a náhradu nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetí osoby.

Za zdraví a bezpečnost dětí při veškerých činnostech spolku jsou odpovědni rodiče.

 

Čl. 5 Orgány spolku

Organizační strukturu spolku tvoří:

a) Členská schůze

b) Výbor (předseda, místopředseda, pokladník)

 

Čl. 6 Členská schůze

Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze.

 

Členská schůze rozhoduje o všech důležitých věcech týkajících se spolku, zejména:

a) Schvaluje stanovy spolku a změny těchto stanov, volí předsedu, místopředsedu a pokladníka a odvolává je.

b) Schvaluje zprávu o činnosti spolku za předcházející rok, určuje a schvaluje strategický plán spolku a jeho cíle na příští období, určuje výši členského poplatku.

c) Schvaluje přihlášky nových členů a rozhoduje o vyloučení členů.

d) Rozhoduje o vstupu spolku do právnických osob.

e) Rozhoduje o zániku spolku.

 

Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně.

Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději týden před jeho konáním.

Součástí informace je návrh programu zasedání.

Členská schůze může na svém nejbližším zasedání změnit kterékoliv rozhodnutí předsedy.

Členská schůze je usnášeníschopná s jakýmkoliv počtem členů spolku.

Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku, není-li v těchto stanovách uvedeno jinak.

Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis svým podpisem ověřují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

 

Čl. 7 Výbor

Výbor zabezpečuje činnost spolku.

Výbor je zodpovědný členské schůzi spolku, mezi jejímiž zasedáními je výkonným orgánem.

Výbor se skládá z předsedy a dvou dalších členů- místopředsedy a pokladníka.

Všechna její rozhodnutí musí být jednomyslná.

Rozhodnutí výboru jsou závazná pro všechny členy spolku

Výbor se schází podle potřeby, zpravidla jedenkrát za měsíc.

Výbor může v nutných případech schválit doplněk nebo změny těchto stanov.

Výbor zodpovídá za hospodaření spolku.

Výbor schvaluje vnitřní předpisy spolku.

Výbor svolává členskou schůzi, a to řádnou nejméně jednou ročně. Svolává ji nejméně 14 dní před datem jejího konání a současně zasílá návrhy k projednání.

 

Čl. 8 Hospodaření spolku

Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výší 200 Kč ročně za každého člena, dále s případnými dary od fyzických, právnických osob či získanými granty nebo dotacemi, z výtěžků z akcí pořádaných spolkem.

Předseda (nebo místopředseda) a pokladník disponuje s transparentním účtem u bankovní instituce.

Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku.

S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na každé členské schůzi.

V případě zániku spolku je jeho likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům spolku.

 

Čl. 9 Závěrečné ustanovení

Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstva vnitra.


Zapsala: Lucie Novotná

Ověřila: Barbora Vaclas Svobodová

Zkontrolovala: Anna Recinová

 

Upraveno dne 9.11.2015

 

GDPR 

Ochrana osobních údajů dle platnosti nové směrnice GDPR má za úkol chránit Vaše data. 
Abyste mohli nadále od nás dostávat novinky potřebujeme, aby jste potvrdili tento souhlas o zasílání novinek. V opačném případě bude Váš email smazán z databáze
Formulář najdete v levem spodním rohu  úvodní stránky.
Členové spolku CHYŇAVA DĚTEM z.s  podepíšou do konce května novou přihlášku a svým souhlasem potvrdí nové směrnice GDPR.
Stejný postup bude i u přihlášek  na příměstské tábory.